Szekesfehervár

Szekesfehervár je hlavním městem Fejéru a významným průmyslovým centrem. Močálovité okolí bylo v dávné historii dobrou ochranou města, které muselo čelit častým útokům zvenčí. Szekesfehervár je nejstarším maďarským městem. V roce 1972 bylo oslaveno 1000leté výročí založení města. Při této příležitosti byl na kopci instalován památník připomínající z dálky obrovskou televizní anténu ve tvaru „králičích uší“. Podle legendy první velký maďarský kníže Arpád postavil tábor nedaleko dnešního Szekesfeherváru a prohlásil toto území za jeho. Szekesfehervár je úzce spjat se začátkem maďarské monarchie. Svatý Štěpán, zakladatel státu, ho učinil královským sídelním městem. Szekesfehervár je nejstarším královským sídlem. Sv. Štěpán zde nechal také postavit korunovační basiliku, která je dnes bohužel v ruinách. Poprvé je Szekesfehervár listinně dokumentován roku 1002 jakožto „Alba regia“ (bílá stolice → odtud název města). Přestože od 14. století měla významnou roli v historii města Budín, Ostřihom a Visegrád, pohřby králů se konaly až do 16. století v Szekesfeherváru. Po roce 1543 bylo město obsazeno Turky. Od turecké nadvlády byl Szekesfehervár osvobozen až roku 1688. Nový rozkvět nastal v 18. století. V roce 1777 byl Szekesfehervár povýšen Marií Terezií na sídlo biskupa a v této době vznikla také dnešní podoba historického centra. V té době se zde usadilo mnoho německých rodin.

Protože město bylo několikrát zničeno, většina budov je barokních (radnice, karmelitánský kostel, katedrála z let 1758 - 1768 a fara s cennými malbami, cisterciácký kostel s nástropní malbou, lékárna u černého orla).

Zahrada ruin (Középkori romkert) se nachází na na místě, kde kdysi stála katedrála. Ruiny jsou upraveny jako středověká expozice pod širým nebem. Na východní straně jsou uloženy zachovalé kamenické prvky baziliky a mauzoleum se sarkofágem sv. Štěpána. Kolem ruin lze rozeznat zbytky pilířů středověké trojlodní baziliky a kamenné kvádry apsidy uzavírající chór. Uvnitř budovy jsou kamenné desky označující místa hrobek králů.

V Královské bazilice z 11. století byl korunováno 37 uherských králů a pohřbeno 17 panovníků včetně krále Štěpána I. Poprvé byla vydrancována po smrti krále Matyáše v roce 1490 žoldnéři Maxmiliána Habsburského, poté ji poničil blesk a dílo zkázy dokončil po odchodu Turků nezájem. Dnes můžeme vidět pouze základové zdivo. Bazilika byla zničena kolem roku 1800 při stavbě Biskupského paláce. Uprostřed Radničního náměstí (Városház tér) se nachází plastika Říšského jablka (Országalma) - skulptura z červeného mramoru, která poukazuje na historický význam města.

Biskupský palác (Püspöki palota) z roku 1803 je nejvýznamnější budova na náměstí. Byl postaven v letech 1790 - 1801 na základech západní části baziliky a převážně z jejích kamenů. Je to jednopodlažní palác, který navrhl mistr Jakob Rieder v pozdně rokokovém stylu. V paláci se nachází knihovna obsahující kolem 40 000 knih, mezi nimi také středověké knihy a prvotisky.

Katedrála sv. Štěpána (Szent István-székesegyház) je kostel z 15. století, který za nadvlády Turků sloužil jako mešita, později opět jako farní kostel. Dnešní podoba je z let 1758 – 1768. V roce 1777 byl kostel povýšen na Dóm vzniklého biskupství. Hlavní oltář je dílem vídeňsského dvorního architekta Franze Antona von Hillebrandta.

Kaple sv. Anny je jediná zachovalá středověká stavba ve městě a zároveň jedna z nejpěknějších památek maďarské gotiky. Kaple je přes 500 let stará. Byla postavena v roce 1470 jako hřbitovní kaple a během vlády Turků používána jako mešita.

Na nejvyšším místě města se nachází dřívější hrad Arpádovců, dnes dóm Sv. Petra a Pavla. Velkokníže Géza, který se zasloužil o připojení Maďarů k římskokatolické církvi, zde nechal postavit malý kostel, ve kterém byl také později pohřben. Roku 1235 postavil Béla IV. gotický farní kostel. V 18. století, po povýšení města na sídlo biskupa, byl přestavěn v pozdně barokním stylu do podoby dnešního dómu (1759 - 1778). Za podobu presbytáře a hlavního oltáře z roku 1775 vděčíme vídeňskému architektovi Franzi Antonu Hillebrandtovi. Městský palác je nádherná budova napravo od divadla. Byla vystavěna v letech 1816 - 1820. Od roku 1870 je využívána jako hotel. Je pěkným příkladem maďarského klasicismu.